Studia Podyplomowe

"Bezpieczeństwo i jakość w łańcuchu żywnościowym"

Wydział Technologii Żywności
Bezpieczeństwo i jakość w łańcuchu żywnościowym
Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji, Wydział Technologii Żywności - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego ul. Nowoursynowska 159c, 02-787 Warszawa
Wykaz podstwowych aktów prawnych obowiązujących do realizacji wykładów i ćwiczeń z "Prawa
żywnościowego w Polsce i Unii Europejskiej, jego interpreatacji i zastosowania w praktce"
Rozporządzenia 178/2002 (pdf)
Rozporządzenie 852/2004 (pdf)
Rozporządzenie 853/2004 (pdf)
Rozporządzenie 854/2004 (pdf)
Rozporządzenie 625/2017 (pdf)
Rozporządzenie 1169/2011 (pdf)
Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia  (pdf)
Codex Allimentarius (pdf)